Yeni medyada haber sunumundakarşılaşılanetik问题

吉里斯

Buçalışmada,önceliklegazetecilik ve haberkavramlarıanımsatıldıktansonra haber veiletişimdünyasındayaşanandijitaldönüşümanlatılacaktır。 İdecimeyada haber sunumundakarşılaşılanetik problemler maddeler veörneklerledesteklenerekaçıklanacaktır。 Çarışmanınüçüncüparçasındaise“ internet vegüvenlik ”başlığı“ Şifrepunk ”başlıklıkitap temelindesorgulanacaktır。 儿子的儿子是德国人,现在就在这里。

Haber ve gazetecilik

比尔吉(Bilgi),杜尔肯斯(düşünce)和达夫兰(davranışların),阿克塔尔(mtar) Busüreç,çeşitliteknikaraçlarlarlayapıldığındaise bunu kitleiletişimiolarakadlandırıyoruz。 Kitleiletişimi,yazı,görsel,ses ya da videoiçeriğininyayınlanmasıylagerçekleşiyor。 Bugünhaber almakiçinkullandığımıztelevizyon,rad ve互联网teknolojisiesasındabirer kitleiletişimaracıdır。

哈伯·伊塞(Haber ise),奥拉·基恩莱尔(birolayın) Haberin de enönemliözelliğihakikatiaktardığıiddiasınıkendiliğindentaşımasıdır。

Gazeteci ise,haberüretimsürecindeyer alan,haberiüreten/oluşturanve kitlelereaktarılmasınısağlayanprofesyonellerdir。

BusüreçteYeni Medyakavramınıtanımlamakhayati birönemtaşımaktadır。 叶尼·梅迪亚(Yeni Medya)2.0版本的影片:《尼加拉蒂·加扎特克林·因德》(Hipermetinsellik) kitabınınyazarıBilge Narin’egöre叶尼·梅迪亚(Yeni Medya)的名字是shappetir。 比西西西岛,西西斯岛,埃塞俄比亚比尔·西西里岛 Yani,çeşitlibağlantılar,ek pencereler,bitişekranlarıya da benzerivasıtalarlabaşkalinklere gidilebilmesi。 (1)

互联网上的电子邮件地址:Mutlu Binark’agöre,yenimedyayı,互联网üzerindençeşitlicihazlar ve ortamlarlagerçekleşeniletişimetkinliğiolaraktanımlamaktadır。 伊恩·比纳克(Yine Binark),伊基·梅迪亚ortamınınözelliklerini; dijitallik,etkileşimsellik,multimedyabiçemselliği,hipermetinsellik,kullanıcıtüreviiçerik,yayılım,sanallık,süreklilikolaraksıralamıştır。 (2)

HimmetHülürve CemYaşında,yeni medya vegazeteciliğingeleceğiniçerçevelemekbaşlıklımakalelerinde,haberinbiçimselolarakdeğiştiğinedikkatçekmektedirler。 (Hülür&Yaşın,2017,第10条)

Dijitalegeçiş

Geleneksel medyadan dijitale gee ise 2000’liyıllarilehızkazanmıştır。 Yeniiletişimteknolojilerinin ortayaçıkması,网站teknolojisininyaygınlaşmasıgazetecilikmesleğinide dijital ortamataşımıştır。

从第二个星期到第二个星期,到第二个星期为止。 Gazetecilik,网站teknolojisinin90’lıyıllardakullanılmayabaşlanmasıile beraber互联网sitelerineulaştı。 Haberiçeriğiüretenhaber sitelerininkurulmasıve haber sunmayabaşlaması,internetingelişimiyledoğruorantılıbirşekildedevam etti。 Busüreçtediğerkırılmanoktasıiseakıllıtelefonlarınortayaçıkmasıile oldu。 从2010年的年度报告中,可以看到medyanınyaygınlaşmasıylabirleşincesosoalmedyınyaygınlayaştı的信息。 互联网Sitelerine豆浆medya ve aramamotorlarıkanalıylakullanıcıve okuyucuçekenhaber sitelerigörüntülenmesayılarınıyukarıyaçekti。

Dijitaldönüşümgerçekleşirkeniki temel problemi dedoğurmuştur。 取消了对您的要求,取消了对您的要求。

İberişimtarihiincelendiğindehaber vehaberciliğinbiraltınçağınınolmadığınıancakanlıkhaberlerleçeşitliparlamalar,“parıltılıanlar”yaşadığınısöyleyebiliriz。

Dijitalmedyanınhızlıyükselişinegetirileneleştirelyaklaşımlardanbirisi bir gazetecilik vealakalımesleklerözelindebirişsizizlikdoğuracağınayönelikti。 Günümüzdeelbette geleneksel medyaçeşitliküçülmeleregitti,gidiyor ve gitmeye devamedeceğiöngörülebiliyor。

Dijitalmedyanınyükselişi,yeni medyaya olan taleptekiartışyeni veçeşitli“ yeni gazetecilik”pozisyonlarınıortayaçıkardı。 İserikeditörlüğü,SEO(Arama Motoru Optimizasyonu)uzmanlığı,Sosyal medyaeditörügibiçeşitlipozisyonlar,gazeteciliğincenazemarşıokunduğusıradagazeteciliuin yenidoğanyüzz。

Yakınzamanda华盛顿邮报,çoğunluğunumedyakuruluşunundijitaltarafındaistihdam etmeküzereişealdığı300 gazeteci bunun engüzelörneklerindenbir tanesi。

Karşılaşılanetik问题者

Peki,yeni medyaüzerindehaber sunumusırasındakarşılaşılanetik problemler neler吗? Birçoketik problemlekarşılaşmakmümkün。 特梅尔·奥拉拉克(temel olarak)和多尔鲁鲁克(dululuk)到阿拉克勒(alakalı)的问题者olsa da“ yeni nesil” etik的问题者在medyadanfarklıolarakkarşımızaçıkabiliyor。

Clickbait(Tıktuzağı)

Clickbait,布加迪人,美人鱼和哈贝巴克什勒德·克拉拉尼达·克索克·塞克勒德·库拉尼兰·阿尔塔蒂奇奇,杰尔塞格·扬斯蒂玛扬·巴什利克拉拉·拉拉克·坦拉姆拉比利。

Genelde,haberin ana unsuru olan 5N1K’dan birini ya dabirkaçınıgizleyerekyazılanbaşlıklar,tıktuzağıolarakkullanılmaktadır。

新闻杂志

从电视上观看视频,或在电视上看“ glancejournalism ” olarakadlandırılıyor。 Bu bildirimgazeteciliğiyine clickbait gibi uygulamaya trafik sevk etmekiçinkullanılabiliyor。

媒体组合:“一览新闻”是未来吗?
如果可穿戴设备真的成为现实,新闻业可能不得不适应。 这是否意味着“瞥见新闻”就是… observer.com

Bildirimler,儿子dakika,flaš,芦丁olabildiğigibi uygulamalarözeliçeriklerinihaber vermekiçindeakıllıtelefonlara bildirimgöndermeyitercih ediyor。

Yapısalsorunlardankaynaklıyasal问题

Yeni medyayapısıgereğisüreklişekildekendini yeniliyor。 Buyapıiçerisinde,yanioluşanplatformlar vekanunlarıno konuhakkındabirhükümgetirmemişolmasıçeşitliproblemlere neden olabiliyor。

YouTube’aerişimyine engellendi
录像带站点www.youtube.com互联网站点乌里·恩德(UluÖnder)Atatürk’ehakaretiçerengörüntülernedeniyle… www.hurriyet.com.tr

Örnekolarak,2008年,YouTube频道,Atatürk’ehakaretiçerengörüntülereyer vermesi nedeniyle tamamen engellenmesigösterilebilir。 Yasal zemindedüzenlemelerdeeksiklik nedeniyle,视频网站的视频网站。

Bugüniçinerişimengellemeleri链接器üzerindenkararabağlanıyor。

编辑问题

Yeni medyaiçeriküreticilerizaman zamanmasabaşıhabercilikyapmalarınedeniyle,hakimolmadıklarıkonulardapaylaşımlaryapmak durumunda kalabiliyor。 Konununuzmanıolmadığıgibiuzmanlıkgerektirenbazıkonulardayapılanpaylaşımlardaciddi hatalar ortayaçıkabiliyor。

diken.com.tr’nin 26Şubat’ta,birtecavüzhaberinin linkiniterörörgütüPYD’nin eskieşGenelbaşkanıSalihMüslim’in照片从birsüreyayındakalan tweeti。

Teyit konusundasıkıntılıiçerikler

Gazeteciliğintemel prensiplerinden biri olançifteteyit(双重检查)gibi,temelbasamaklarıntamamlanmamasısonucu ortayaçıkançeşitliproblemler mevcuttur。

饮食信息地点地点地点地点地点地点地点地点地点地点地点地点地点地点地点地点地点地点地点地点地点地点地点地点地点地点地点地点地点地点

Bazıhaberkuruluşları,bu haberiyayınaverdikten颂歌下摆etkileşimhem de trafikanlamındaciddikazançlarsağladıktan恋歌

Tümbusüreçgerçekleşirken,其他哈伯遗址veplatformlarıda bu haberi,类似的地方,kaynakgöstererekhaberinyayılmasınısağlıyorlar。

Yapılanbiraraştırmayagöre,Twitter’da yalan haberler(假新闻)gerçekhaberlere oranla 6 kat dahahızlıyayılmaktadır。

假新闻的传播速度比Twitter上的真相快六倍
对2006年至2017年间300万人在Twitter上发布的帖子的分析表明,虚假新闻正在传播…… www.newscientist.com

bu konuda teyit.orgçéşitliçalışmalaryürüterekmedya ve haber sitelerindekitartışmalıiçeriklerindoğruolup-olmadığınıdeğerlendiriyor。

Ayrıca“DoğrulamaElKitabı”豆浆medyadan biriçeriğindoğruluğununnasılhangi durumlarda喀布尔edilebileceğiniaçıklıyor。

您可以在temel sebeplerinin中查看ticarikaygılarkaynaklıoluştuğunuifade etmekte fayda var。

赞助商问题

Yeni medyaortamlarındahaberlerhazırlanırkentıpkıgeleneksel medyadaolduğugibi ekonomik birdayanağaihityaçduyuyor。 Bunu da genellikle reklamlarvasıtasıylagideriyor。

Ancak bu reklamlar,ses vegörüntünündeiçeriktekullanılabiliyorolmasısebebiylefarklıboyutlaraulaşabiliyor。 Tiklanan bir linkmaskelenmişşekildebiziasıliçeriğedeğilbir reklamayönlendirebiliyorya da bizi reklam izlemeye zorlayabiliyor。

hurriyet.com.tr’deçıkanbir reklam。

Ayrıcayine haber metniiçindeherhangi bir noktayatıkladığımızdaaçılanyeni bir pencere(弹出)kullanıcıyıhaberiçeriğindenfarklıbir reklamagötürebiliyy。

Telifsizkullanımvekopyala-yapıştırkullanımı

Yeni medyaortamlarıtelif konusunda ciddisıkıntılariçermektedir。 Telifli biriçeriğin,ya dabaşkasıtarafındanhazırlanmışbiriçerik,birkullanıcıtarafındanizinsizkullanılabiliyor。

乌兹曼拉丹GetContactuyarısı
乌兹曼拉尔语,土耳其语,德语,德语,德语,德语,阿拉伯语,阿拉伯语,Gety mobilaygulaması… aa.com.tr

ABD ve Avrupa’daİngilizcehaberiçeriğiüretenbazıkuruluşlar,acil olaylardaçekilenve sosyal medyada yer alangörüntüleriizin isteyerekekkullanmaktadır。

Sıradankullanıcılarında haberüretimsürecinekatılması

Twitter gibi sosyalağlarsayesinde,kurumsal haberağlarıve profesyonel gazetecilerdışında,sıradankullanıcılarda haberüretimsürecinedahil oldu。 Anonim haber sunanhesaplarındaolması,habercinin kimolduğunubilmiyorolmamız,haberüretimsürecinin效率。

Sosyal medya ve internetin vaadi; haber almasürecinin“sosyalistleşmesi”,“yurttaşgazeteciliği”kavramınındoğmasısonrasındahaberkaynaklarınınve haber verenlerinçoğullaşmasıileanonimrableşmesiçeşitliirir。 哈贝琳·凯娜(Haberinkaynağı)güvenilirliğikonusuflulaşmıştır。

Nefretsöylemiveküfürlüiçerikleringözükmesi

Sosyal medyaüzerindenhaber sunumuyapılırken,anlıkgelen yorumlar kontroledilmediğinde,veya bahse konu platformdaiçeriksilinemiyorsa haberkuruluşunaya daüçüncüerhüfüururkuruluşlar

Bu durumungetireceğidezavantaj ise,nefret /küfür/ hakaretiçeriklerininsosyal medyakullanıcılarıtarafındangiderek normalkarşılanıyorolmasıdır。

Algoritmalaragöreyönlendirme

Sosyalpaylaşımsiteleri,sürekli商店,sulakli商店,sulekli商店,sulekli商店,sulekli商店。 Kullanıcıakışlarınasüreklimüdahalede haberiçeriklerininbu algoritmadoğrultusundahazırlanmasınanedenolmaktadır。

我如何破解Facebook的新算法并折磨我的朋友
上周六-现在12天前-我在Facebook上分享了一个令人难以置信的视频:二十多的六分钟剪辑片段…… www.buzzfeed.com

Buzzfeed’den Katie Notopoulos’un makalesinegöre,Facebookalgoritması,yorum alaniçeriklerikullanıcıların时间线“ındaenyukarıyataşımaktadır”。

互联网Güvenliği

保留所有权利。朱利安·阿桑奇(Julian Assange)和阿卡达·拉斯拉尼(n arkätdalar) 保留所有权利。

Facebook’un songünlerdeortayaçıkanCambridge Analyticaskandalıbugerçeğigözlerönüneseriyor。 Kişiselbilgilerimizin dahigüvendeolmadığıbir durumda,haberlerin sosyal medyakanalıylamanipüleedilipedilmediğininasılbilebiliriz吗? Sadecekişiselbilgilerimizdeğilhaberler de tehlikedegörünüyor。

Sahte haberlerin 6个月前,获取联系方式gibi uygulamalarvasıtasıylayatakodamızındahi tehditaltındaolduğubir ortamda haberleringüvenliğide ciddi anlamda problemligör。

Buaçıdanbakıldığındayéimedya hususunda etik sadece kanun koyucu yani devlet,sosyal medyakullanıcılarıyani teba,ve profesyoneller yani gazetecilerarasındadeğil。 Bu kez olayadışarıdanmüdahaleolan yeni nesil global teknolojişirketlerivar。 Bu konuda neolacağınıhenüzbilmiyoruz。

德勒伦迪尔梅

哈勃·埃弗斯(Hubb Evers),互联网gazeteciliğinin日元问题和问题,杰涅尔克塞尔medyanınetik问题和问题的解决方案。 Bunukısacaşuşekildecevaplayabiliriz。 埃韦特(Evet),杰尼亚德·梅迪亚达基(geyeneksel medyadaki)和其他问题。 Ancak sosyal medya ve yenimedyanındoğasıgereğiyeni problemler de ortayaçıkmaktadır。 您可以在互联网上找到自己喜欢的东西,也可以在互联网上找到自己喜欢的东西。

Tümbunlarla beraber,doğruluk/doğrulama的temel问题,güven/güvenilirlikolduğunugörebiliyoruz。 Yurttaşgazeteciliğihaberkaynaklarınıflulaştırdı。 Anonim hesaplar,kullanıcılaraduymak istediklerini duymakistediğitonda sunmayabaşladı。 Herkes kendiGerçeğininpeşinegitti。 Kendigördüğünügerçek喀布尔etmeyebağladı。 Gerçeğinçoğullaştığıbudönemdehatırlamamızgereken detay hakikatin tekolduğuveçoğulbir hakikatanlayışınınmümkünolmadığıdır。

Bugün,yeni medyadakitümetik problemlererağmenhaber,etiksel problemlerini gidermeyeçalışarakserüveninedevam etmektedir。 Temeldenkaynaklıetik problemlerdenbazılarızaman zamanönplanaçıkacak,zaman zaman geriçekilecek。 Bununla beraber yeniiletişimteknolojileri ve platformlar ortayaçıkmayadevamettikçeyeni etik problemler de ortayaçıkacak。 Güvenilirlikvedoğrulamagibi temeldenkaynaklıetik issueler ilebugünkonuştuğumuz“ clikbait” gibi yeni nesil etik issueler birbirleriyleyakındanilişkilidurumda。

Kaynakça

Aydoğan,F.(Ed。)(2017)。 Yeni MedyaKuramları。 伊斯坦布尔:DerYayınları

Neuberger,C.,Vom Hofe,H.,Nuernbergk,C.(2016年).Profesyonel Gazetecilerin TwitterKullanımı。 凯特琳·韦勒(Katrin Weller),阿克塞尔·布伦斯(Axel Bruns),让·伯吉斯(Jean Burgess),梅尔哈·马赫特(Merja Mahrt),科尼利厄斯·普斯曼(Cornelius Puschmann)(编辑), 推特ve Toplumiçinde (第451–465页)。 伊斯坦布尔:卡夫卡。

Hermida A.(2016年)。 Sanal Ortam HaberAğıolarak Twitter。 凯特琳·韦勒(Katrin Weller),阿克塞尔·布伦斯(Axel Bruns),让·伯吉斯(Jean Burgess),梅尔哈·马赫特(Merja Mahrt),科尼利厄斯·普斯曼(Cornelius Puschmann)(编辑), 推特ve Toplumiçinde (第466-483页)。 伊斯坦布尔:卡夫卡。

HülürH.,YaşınC.(2017年)。 耶米·梅迪亚·加勒采格· 加泽泰克利勒尼···········································································································• 安卡拉:乌托邦。

Asssange J.,Appelbaum J.,Müller-MaguhnA.,Zimmermann J.(2013年)。 记者:ÖzgürlükveİnternetinGeleceğiÜzerineBirTartışma。 AyşeDeniz Temiz(Çev。)。 伊斯坦布尔:梅蒂斯

Araslı,O.(2011年)。 互联网,互联网:Türkiye’dekipopülerhaber sitelerinin etikselaçıdanincelenmesi(博士学位论文,SelçukÜniversitesiSosyal BilimlerEnstitüsü)。

Özyal,B.(2016年)。 TıkOdaklıHabercilik:TıkOdaklıHaberciliğinTürkDijital GazetelerindekiKullanımBiçimleri。 全球媒体杂志:土耳其语版6 (12)。

Geray,H.和Aydoğan,A.(2010)。 Yeniiletişimteknolojileri ve etik。 FersaYayınları,安卡拉

Evers,H.(2010年)。 互联网用户:Yeni Etik Sorunlarmı?。 FersaYayınları,安卡拉

Binark,M.(2015年)。 Sosyal Medya ve Etik 2.0 。 31集市2018 tarihinde https://www.academia.edu/19706170/Sosyal_Medya_ve_Etik_2.0 adresindenerişildi。