AsılŞimdiHapıYutacağız!

现代的tübbınenbüyükdestekçisi她的zaman teknolojik冰淇淋。 İcatedilengörüntülemeve tedaviyöntemleri,etkinliğiartırılmışilaçlarvedonanımıartansağlıkpersonelisayesindeatalarımızdançokdaha uzunyaşıyoruz。 Ancak halatıpbiliminde ilerlenebilecekçokalan var。 Önemlibazıhastalıklarıntedavioranlarıhenüzistenen seviyededeğil。 Birçokhastalığınteşhisindeyayanlışhareket ediyor yageçkalıyoruz。 Neyse kiüniversitelerinvekurumlarınaraştırmaprojeleriyleçokyakındagüzelgelişmeleretanıkolacağız。 您可以在机器人上看到机器人,在机器人上可以看到karta机器人,然后又可以看到olacaklar。

Muhtemelenvücudumuzdadolanan robotlar birazürkütücügörünüyorolabilir amavücudadışarıdanyapılanvetoparlanmasıuzunsürenOperasyonlar yerineiçeridenküçükçıkökököçökökökıkäkıkákıkäkıkäkıkákıkákıkákıkákıkákıkákıkákıkákıkákıkákıkákıkákıkákıkákıkákıkákıkákıkıkıkıkıkákıkıkıkákıkákıkıkıkákıkákıkıkyákákık的ama kyak yakyare在这里 AslındaiçimizdeOperasyon yapan hap robotlardançokdahaönceiçimizdegörüntülemeyapanrobotlarıkullanmayabaşlamıştık。 2014’te FDA’den ancak onay alabilen PillCamadıverilen vebağırsaklardangörüntüalarak kolon kanseri gibihastalıklarınöncedenteşhisedilmesinisağlayancihazlar 10岁 Özelliklebelli durumlardanötürükolonoskopiyapılamayanbazıhastalarda bu tarzgörüntülemesistemlerçokfaydalıolabiliyor。

麻省理工学院的机器人折纸机器人是yanlışlıklayutulmuşyabancıcisimlerin(örneğinsaat pillerinin)mideden Operasyonsuzalınmasınısağlıyor。 Aslındavücudumuzdışarıdanalınanbirçokyabancımaddeyiboşaltımyoluylabirkaçgüniçindevücuttanuzaklaştırabiliyor或ancakküçükpiller acilmüdahaleseelaerzéléalazáyleayelalazélélalay Amerika’da her sene 3300 saat pilininyutulmasıvakasıyaşandığıdüşünülürseyıldaen az 3300 Operasyon buşekildebıçaksızkesiksiz halledilebiliyor olacak。 机器人机器人可以从sadeceyabancıcisimlerinçıkarılmasındadeğilyaralarınkapanmasındave belli alanlara ya daorganlaraiçerdenilaçuygulanmasınıdasağlayacak。

Peki bu机器人nasılçalışıyor? Hapşeklindeki机器人yutulduktan声纳mideyeulaştığındadışındakikapsülasitleryüzündençözünüyor。 Daha sonrakatlanmışkâğıdınaçılmasıgibi ortayaçıkan机器人,yaratılanmanyetik alan sayesindeyabancıcismiyakalıyorve daha sonradışarıdankontrolleboşaltımsistemineyönlendirili。 Uzmanlar burobotlarınkendi pillerinin bitmesi veişlevsizkalmalarıgibi temel bir sorunuaşmakiçinrobotları“无线” teknolojilerleçalıştırıyor。 Dışarıdayaratılanmanyetik alan robotu sadeceyönlendirmeklekalmıyorayrıcadevamlışarjediyor。 丹妮拉·罗斯(Daniela Rus),机械师感官,安妮·米拉蒂克(Kermadan),肯迪·肯尼丁(Işlevlerini)

MIT’ninGeliştirdiği机器人benzermantıklaçalışanbirbaşka机器人是Almanya’daki Max PlanckEnstitüsütarafındanduyuruldu。 Bu机器人biröncekindenfarklıolarakiçOrganlardakifarklıdokuların(örneğintümör)biyopsisiiçinkullanılıyor。 机器人风险工具将在机器上运行。 Böylecedışarıdaniğneyleyapılanmüdahaleleregöreçokdaha zahmetsizteşhiskonulabiliyor。

Sadece hap ekeklindedeğil,doktorlarınyerine dahadoğrudikişyaptığıkanıtlananrobotlar da var。 Sheikh ZayedEnstitüsütarafındangeliştirilenSTAR isimli机器人i Organlardakiküçükkesiklerin dikilmesindeaynıgörevverilen cerrahlardan daha etkilisonuçlareldeetmiş。 您可以通过机器人进行操作,也可以在机器人上进行操作。

Peki hekimler bu teknolojileri kullanma konusunda ne kadar istekli吗? Bu konuda net bir cevap vermekmümkündeğil。 Örneğinuzunzamandırkullanılanda Vinci sistemi cerrahimüdahalelerdeoldukçabeğenilmişvekullanılırolmuştu。 Ancakgeçtiğimizsene birilaçfirmasınınkolon kanseriteşhisiuygulanacakhastalarıotomatik olarak uyutmaya yarayan robotu,anestezistlerinyoğuntepkisiylekarşılaıtııııııı Bubakımdangeliştirilenteknolojilerindoktorlarınyerinialmasıdeğilonlarıdaha da yetkinkılmasıgerekiyor diyebiliriz。

乌尔米格兹·泰比维达·泰达维莱林batılıülkeleregöreçokdaha uygunşartlardave en az onlar kadar yetkin birşekildeyapılmasıylabu konuda ciddi bir potansiyeli yakalayabilir。 Bu tarz teknolojilerinhızlaAdaptasyonu ve uygulamada elde edilecektecrübeninpazarlanmasısağlıkturizmi gelirlerininartırılmasınaolanaksağlayacaktır。 Ancak teknolojilerin ve bilgi birikiminin ithal edilmesimasraflarınınönünegeçebilmekiçinensağlıklısıbu tarzçözümlerinbizzatülkemizbiliminsanlarıtarafındanicated。